Salg og leveringsbetingelser

1.GENERELT
Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.
Såfremt Arctic Print skal levere en service, som skal afløse en eksisterende aftale med en af kundens leverandører, er det kundens egen forpligtelse at opsige sådanne aftaler, medmindre andet er aftalt.

Afgiver Arctic Print tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet såfremt accept ikke er skriftligt modtaget efter 30 dage, regnet fra datoen for tilbudsafgivelse.

2. VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER
Til opfyldelse af kontrakter, hvor Arctic Print faciliterer leverancer fra anden leverandør, videregives personoplysninger til identifikation af købere/slutbrugere. Dette sker under efterlevelse af princippet om dataminimering, således at kun nødvendige oplysninger videregives.

3. PRISER:
Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms. Arctic Print’s priser fremgår af Arctic Print’s til enhver tid gældende prisliste eller af et konkret tilbud, som tillige indeholder information om leveringsomkostninger, der beregnes af Arctic Print som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter eller leverandørpriser m.v. vedrørende den aftalte leverance.

I det tilfælde, at køber overtræder Arctic Print’s eller den pågældende producents retningslinjer, har Arctic Print ret til at fakturere køber ethvert uretmæssigt opkrævet eller betalt beløb, og Arctic Print og/eller producenten kan udelukke køber fra deltagelse i fremtidige projekter.

4. BETALING:
Betalingsbetingelser er 14 dage netto fra udstedelse af faktura. Såfremt betaling sker efter forfaldsdag er Arctic Print berettiget til at beregne renter og rykkergebyrer af den til enhver tid forfaldne betaling med 2% pr. måned, indtil det forfaldne er betalt. Købers indbetalinger afskrives først på tilskrevne forfaldne renter og omkostninger. Derefter på gælden.

Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på Arctic Print, som ikke er skriftligt anerkendt af Arctic Print, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art. Såfremt levering udskydes på grund af købers forhold af nogen art, er køber forpligtet til at betale til Arctic Print, som om levering var sket til aftalt tid. Arctic Print kan ved skriftlig meddelelse fravige dette.

5. EJENDOMSFORBEHOLD:
Arctic Print forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer, indtil hele købesummen inklusiv leveringsomkostninger samt evt. renter og omkostninger er betalt fuldt ud.

6. LEVERING:
Levering sker ab lager dansk adresse. Levering sker for købers regning, med mindre det udtrykkeligt fremgår, at leveringsomkostningerne er inkluderet i prisen. Leveringstiden er fastsat af Arctic Print efter Arctic Print bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse eller aftalens indgåelse.

Arctic Print kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse af leverancer, men vil altid bestræbe sig på rettidig levering. Transportforsikring opkræves som 0,4 procent af faktureret varebeløb + fragt samt 10% imaginær avance.

7. IMPORT OG EKSPORT REGULATIVER:
Alle produkter, reservedele, tekniske data, software og dokumentation kan være omfattet af import og eksport love, regler og anden regulering herunder, men ikke begrænset til, regulering hidrørende fra Danmark, den Europæiske Union, de Forenede Amerikanske Stater og det pågældende importland i det tilfælde, at køber eksporterer varerne. Køber er forpligtet til at overholde enhver import og eksport lovgivning og regulering og opnå samtlige nødvendige tilladelser og/eller licenser som følge heraf.

8. BESTILLINGSFEJL / RETURNERING:
Varer tages generelt ikke retur. I særlige tilfælde kan returnering af varer/annullering af ordrer ske ved forudgående skriftlig aftale, og gælder kun lagervarer i uåbnet original emballage. Arctic Print forbeholder sig ret til ved returnering af varer/annullering af ordrer at foretage et returneringsgebyr på 15% af fakturaværdien inklusiv fragt fra leverandør og retur til leverandør, dog min. kr. 350,-. Varerne krediteres til gældende dagspriser.

9. PRODUKTINFORMATION:
Der tages forbehold for fejl og ændringer i oplysninger i brochurer og øvrigt salgsmateriale. Eventuelle fejl og ændringer kan ikke gøres gældende over for Arctic Print.

10. PRODUKTÆNDRINGER:
Arctic Print forbeholder sig ret til uden varsel at ændre produkterne eller dele heraf såfremt dette sker uden funktionsmæssig ulempe for køber.

11. IMMATERIELLE RETTIGHEDER:
Alle varemærker på produkterne er og forbliver de respektive rettighedshaveres ejendom. Brug af disse varemærker kræver forudgående tilladelse fra de respektive rettighedshavere. Al brug og levering af software er reguleret af den til varen medfølgende licensaftale. Software, der er inkluderet i leveringen/varen, overdrages til kommercielle købere med henblik på ét videresalg og til forbrugere udelukkende med henblik på brug, hvilket betyder, at forbrugere hverken må kopiere eller overdrage softwaren til andres brug*. Ret til gentagen brug af softwaren kræver særlig skriftlig aftale med den pågældende licensgiver.

Arctic Print frasiger sig ethvert ansvar for købers krænkelse af immaterielle rettigheder i det tilfælde, at varer eksporteres ud af det land, hvori Arctic Print har leveret varen, idet Arctic Print ikke kan garantere køber, at rettigheder til anvendelse af varen i det pågældende land er omfattet af licensaftalen.

*afhængig af de pågældende licensaftaler

12. MANGLER OG REKLAMATION:
Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks, og senest 48 timer fra modtagelsestidspunktet, give Arctic Print skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. Arctic Print kan frit vælge at afhjælpe manglen eller foretage omlevering.

Forandringer eller indgreb i det købte uden Arctic Print’ skriftlige samtykke fritager Arctic Print for enhver forpligtelse. Såfremt Arctic Print anmoder derom, skal køber umiddelbart efter reklamationen, for købers regning og risiko returnere den angiveligt mangelfulde vare til Arctic Print i original emballage. Arctic Print forbeholder sig retten til enhver tid kun at modtage den angiveligt defekte del.

Såfremt Arctic Print har påtaget sig at yde service ved en særskilt aftale herom, omfatter service-forpligtelsen alene de solgte produkter. Arctic Print forbeholder sig retten til at teste varer, som påstås at være defekte. Hvis Arctic Print finder varen OK efter test, må det påregnes, at varen sendes retur med en regning for udført arbejde. Først efter test vil Arctic Print foretage en evt. ombytning / kreditering.

Ombytning: Varen ombyttes med tilsvarende vare og antal, som er modtaget retur.

13. ANSVARSBEGRÆNSNING:
Arctic Print’ erstatningsansvar er begrænset til direkte tab, og Arctic Print hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. Arctic Print er uden ansvar for forsinkelse eller mangler, der skyldes afhjælpning eller ombytning eller forsøg herpå.

Arctic Print’ erstatningsansvar for et eventuelt direkte tab kan ikke overstige den til enhver tid værende dækningssum under Arctic Print´ professionsansvarsforsikring, som pt. udgør [kr. 10.000.000,00] pr. skade og i alt pr. år. Arctic Print kan således kun blive mødt med et krav, så længe forsikringens maksimum pr. år. på kr. 10.000.000,00 ikke er udnyttet.

Arctic Print er ansvarsfri såfremt følgende forhold forhindrer opfyldelse af købet eller gør opfyldelse urimelig byrdefuld (force majeure);
Arbejdskonflikt eller anden omstændighed som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller lignende, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler, forsinkelse af leverancer fra underleverandør, arbejdskonflikter, naturkatastrofer, epidemier og pandemier, lovgivningsmæssige påbud om begrænsning af mennesker i offentlig rum, manglende og/eller forsinket leverancer fra underleverandører som følge af grænselukninger mv., som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder eller omstændigheder i øvrigt, der væsentligt har vanskeliggjort Arctic Print’ opfyldelse af aftalen.

Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse medfører kun ansvarsfrihed såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt. Produkterne er designet til almindelig kommerciel brug. Brug af produkterne i kritiske systemer herunder sikkerheds-, nukleare-, militære faciliteter/installationer, forsyningsvirksomhed, livsbevarende installationer eller til fremstilling af våben er ikke tilladt, medmindre der opnås skriftlig tilladelse fra den pågældende producent.

14. PRODUKTANSVAR:
I det omfang andet ikke følger af dansk rets ufravigelige regler om produktansvar gælder følgende begrænsninger: Arctic Print er kun ansvarlig for skade forårsaget af en af Arctic Print leveret vare i det omfang, det kan bevises at skaden skyldes Arctic Print’ fejl eller forsømmelse.

Arctic Print’ produktansvar kan ikke overstige den til enhver værende dækningssum under Arctic Print´ erhvervs- og produktansvarsforsikring, som pt. udgør [kr.
10.000.000,00] pr. skade og i alt pr. år. Arctic Print kan således kun blive mødt med et krav, så længe forsikringens maksimum pr. år på kr. 10.000.000,00 ikke er udnyttet.

Produktansvaret er endvidere maksimeret til dækningssummerne under produktansvarsforsikringens undersummer vedrørende ingrediens- og komponent skade og/eller tab (kr. 1.000.000,00 pr. skade og i alt pr. år) samt fareafværgelse (kr. 1.000.000,00 pr. skade og i alt pr. år) og slutteligt pludselig forurening (kr.2.000.000,00 pr. skade og i alt pr. år). Arctic Print kan således kun blive mødt med et krav dækket af ovenstående undersummer, så længe den enkelte undersums maksimum ikke er udnyttet.

15. TRANSPORT AF RETTIGHEDER OG PLIGTER:
Arctic Print er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.

16. TVISTER:
Enhver tvist mellem Arctic Print og køber skal afgøres efter grønlandsk ret.

17. BESTEMMELSER VEDRØRENDE AFBUD AF YDELSER
Melder Kunden afbud senere end 2 arbejdsdage forinden ydelsen, faktureres aktiviteten med 50% af den pålydende pris. Ved afbud på selve dagen for ydelsen faktureres aktiviteten med 100% af den pålydende pris.